Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de GUARD

Primăria comunei Ibăneşti organizează concurs pentru ocuparea următorului post:

– postul  vacant contractual de execuţie: GUARD în cadrul Compartimentului guard;

 Condiţii generale:

La concursul organizat pentru ocuparea postului vacante de  guard în cadrul Compartimentului guard din aparatul  de specialitate al primarului comunei Ibăneşti poate participa persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice pentru:

 • GUARD în cadrul Compartimentului guard:

 Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de guard,  candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:

 • studii generale;
 • disponibilitate la program flexibil;
 • interviul va avea loc cu respectarea prevederilor art.24 alin.(5) din HG nr.427/2015.

Condiţii de desfăşurare a concursului/examenului

Concursul, se va desfăşura la sediul Primăriei Ibăneşti, localitatea Ibăneşti, judeţul Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 17.03. 2016, ora 10°°;

Interviul  va avea loc cu respectarea prevederilor art.24 alin.(5) din HG nr.427/2015.

Data până la care se pot depune dosarele:  09.03. 2016

Bibliografie pentru ocuparea postului de GUARD:

 1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 2. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (art.22 – art.44 fără normele de aplicare);

Acte necesare în vederea participării la concurs :

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copie după actul de studii;

d). Copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice (permis de conducere categoria B;

 1. e) Cazierul judiciar;
 2. f) Curriculum vitae;
 3. g) Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare participării la concurs.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Primar

Dan Vasile-Dumitru

Anunt concurs inspector gradul I

Nr.962 din 02.02.2016
Dosar C 7
A N U N Ţ
privind organizarea concursului de recrutare, pentru  funcţia publică
temporar vacantă de INSPECTOR clasa I, gradul profesional PRINCIPAL

Primăria comunei Ibăneşti, organizează în baza prevederilor art. 56 lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată coroborate cu prevederile art. 11 alin (3) şi art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante.

Detaliile pentru organizarea concursului sunt următoarele:

 1. Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviu;
 2. Funcţia publică pentru care se organizează concurs de recrutare:
 • Inspector clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe;

 

 1. Condiţiile pentru participarea la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsuri a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 • Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor publice:

INSPECTOR clasa I, gradul professional PRINCIPAL din cadrul Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe:

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 

 • Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice:

INSPECTOR clasa I, gradul profesional PRINCIPAL din cadrul Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe:

-specialitatea studiilor absolvite: ştiinţe economice – specialitatea economist.

– vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
 • data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 11.02.2016, ora 16,00
 • data, ora şi locul organizării probei scrise: 24.02.2016, ora 10,00.
 • Interviul se va susţine în data de 26.02.2016, ora 12,00.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Primăriei comunei Ibăneşti din Ibăneşti, str. Principală nr. 708

 1. Dosarul de concurs:

(1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

1.1. formularul de înscriere

1.2. copia actului de identitate;

1.3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestăe fectuarea unor specializări;

1.4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

1.5. cazierul judiciar;

1.6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

1.7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la pct.1.5. poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea ne emiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul Primăriei comunei Ibăneşti.

 

 1. Bibliografia pentru postul vacant din cadrul Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe:
 2. Bibliografia pentru postul temporar vacant de inspector gradul profesional principal:

 

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, M.O.F. nr. 365/29.05.2007
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, M.O.F. nr. 525/02.08.2007
 3. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată în M.OF. nr.513/31.07.2007;
 4. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.O.F. nr.618/18.07.2006;
 5. Legea nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată în M.Of. nr.454/18.06.2008;
 6. Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, publicată în M.Of. nr.960 din 30.12.2014;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în M.Of. nr.711/29.09.2014;
 8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în M.Of. nr.925/18.12.2014;
 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2003, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în M.Of. nr.474/30.06.2015;

 

 1. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ibăneşti, pe site-ul primăriei ibanesti.ro sau la telefon: 0265/538300; 0755-144701.

 

PRIMAR,

 DAN VASILE-DUMITRU